Klimatpåverkan

Betong består till största delen av krossat berg som blandas med cement, vatten och tillsatsmedel.Betongelementen armeras med spännvajer eller armeringsjärn. Framställningen av råvarorna till Contigas produktion (stål, armering och cement) ger upphov till de största koldioxidutsläppen. Vi arbetar därför ständigt med att utveckla betongrecepten för att minska andelen cement i betongen.

I dag används i huvudsak cement från Cementa till våra betongrecept. Antingen används Bascement, vilken är den cementtyp med lägst klimatpåverkan, eller så optimeras betongrecepten med cement kombinerat med alternativa bindemedel såsom slagg, på plats i våra tillverkningsanläggningar.

Klimatförbättrad betong är en term som tagits fram av branschorganisationen Svensk Betong och som utgår från en standardbetong som referens. Förbättringar jämfört med referensbetongen delas in i fyra nivåer, beroende på hur mycket koldioxidavtrycket sänks. Läs mer här. 

Contigas klimatförbättrade betong BiobetongenTM är ett viktig led i satsningen på att minska klimatavtrycket samtidigt som efterfrågan på bättre miljöprestanda ökar i byggsektorn. Från den 1 januari 2022 måste byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har i byggskedet.

I Contigas BiobetongTM har våra betongingenjörer optimerat betongrecepten och ersatt delar av cementmängden med beprövade, alternativa bindemedel. 

Läs mer om Biobetong här

Koldioxid från produktion kommer främst från energianvändning, vi använder i huvudsak fjärrvärme. Mätningar av energiförbrukningen görs kontinuerligt och arbete med att minska elförbrukningen vid standby pågår på betongelementfabriken och stålverkstaden. Belysning har bytts ut till energisnålare LED lampor för att minska förbrukningen.

Transporter av element till byggarbetsplats sker med lastbil, som i huvudsak drivs med HVO, för att minimera koldioxidutsläppen har vi ett nära samarbete med en transportleverantör som samordnar logistiken på ett optimalt sätt. Lastfyllnadsgraden mäts kontinuerligt för att hela tiden jobba mot att minska antalet transporter.

Våra tredjepartsgranskade EPD:er ger en objektiv beskrivning av produktens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och ger ett verktyg för att klimatoptimera produkterna framöver.