Närmiljö

Att vara en bra granne är viktigt för Contiga. Goda relationer till grannar och kommunen samt arbete med att minska den lokala miljöpåverkan bidrar till att skapa en positiv bild av Contiga som företag och arbetsgivare. Detta underlättar vid rekryteringar.

Vi utför ljudmätningar vart 5e år eller vid förändringar av verksamheten för att säkerställa att vi inte stör omgivningen.

Krossning av betong medför risk för damspridning och 2018 flyttades krossningen och bevattnas för att inte besvära grannarna. Kemiska analyser av dagvattnet i sedimenteringsbassänger görs 2ggr per år för att säkerställa att inga oönskade ämnen urlakas vid krossningen.

2018 utfördes en dagvattenutredning för fastigheten där betongelementfabriken ligger för att säkerställa att dagvattnet tas om hand på bästa sätt innan det lämnar fastigheten. Kommunens miljö och hälsa gör regelbundna besök i syfte att följa upp vårt miljöarbete.