HeidelbergCement Northern Europe’s Supplier Code of Conduct

Introduktion

Den här globala uppförandekoden för våra leverantörer gäller för alla avtalsförhållanden mellan Heidelberg Materials och dess leverantörer. Generellt sett styrs vår verksamhet av nationella lagar och regler när det gäller miljöskydd, produktsäkerhet och sociala frågor. Utöver att följa tillämplig lag så är det Heidelberg Materials' policy att formellt kräva att alla våra leverantörer följer vår uppförandekod för leverantörer och att de implementerar processer och rutiner för att kunna uppfylla de krav som ställs.

Likt Heidelberg Materials' egen uppförandekod, så innehåller uppförandekoden för Heidelberg Materials' leverantörer krav på att leverantörerna i vår leverantörskedja ska följa internationellt erkända standards och principer hänförliga till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption och miljö samt den internationella standarden för socialt ansvar (SA 8000), the German Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains, och ISO-standarden för miljöledning (ISO 14001).

Vad vi kräver av våra leverantörer

Heidelberg Materials förväntar sig att dess leverantörer agerar i enlighet med principerna i följande internationellt vedertagna standarder:

Mer specifikt förväntar sig Heidelberg Materials att leverantörerna (i) efterlever de förpliktelser som anges nedan, (ii) tar ansvar genom att kräva att dessa förpliktelser efterlevs av sina direkta leverantörer, och (iii) utövar kontroll för att säkerställa att dessa principer efterlevs i hela leverantörskedjan.

Arbetsvillkor / arbetskraft

1. Leverantörerna får inte använda barnarbete i någon del av sin verksamhet. Leverantörerna ska följa ILO:s rekommendationer när det gäller minimiålder för att kunna bli anställd och leverantören ska även följa ILO:s konvention om de värsta formerna av barnarbete.

2. Ersättning och förmåner ska följa grundprinciperna för minimilöner, arbetstid, övertidsarbete och lagstadgade förmåner och leverantörerna förväntas betala lika lön för lika arbete oavsett kön vilket stadgas i Konvention 100, ILO.

3. Alla former av tvångsarbete, som definierat i ILO:s konvention angående tvångs- eller obligatoriskt arbete samt alla former av påtvingad övertid, skuldbundenhet, människohandel, slaveri och tvångsarbete i fängelser, är förbjudet och leverantörernas anställda ska ha friheten att lämna sin anställning efter att i skälig tid informerat om att de vill sluta.

4. Leverantörerna ska respektera de anställdas föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar där det är tillåtet enligt lag.

5. Leverantörerna ska säkerställa att de har säkra och hälsosamma arbetsförhållanden som uppfyller, eller medger ett högre skydd än, gällande regler för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Detta kräver att åtminstone kraven i tillämpliga lagar och förordningar efterlevs och att alla nödvändiga tillstånd, licenser och godkännanden har erhållits. Leverantörerna ska ha en säkerhetsinfrastruktur på plats som innehåller lämpliga processer och den nödvändiga utrustningen. Leverantörerna ska kontinuerligt sträva efter att förbättra sitt arbete med hälsa och säkerhet.

Miljönormer

1. Leverantörernas verksamhet ska åtminstone bedrivas i efterlevnad med all tillämplig miljölagstiftning- och förordningar i det aktuella landet och verksamheten ska vidare utföras med tillbörlig aktsamhet och omtanke för miljön. Miljöpåverkan, inklusive miljöpåverkan som hindrar eller begränsar individers tillgång till mat, dricksvatten och sanitära inrättningar eller som skadar individers hälsa, avseende, men inte begränsat till, utsläpp, energi, vatten, avfall och biologisk mångfald, ska hanteras systematiskt och leverantörerna ska undvika och minska eller kompensera sådan påverkan. Leverantörerna ska vidare ha lämpliga miljöprocesser på plats och kontinuerligt arbeta med att förbättra sitt miljöarbete.

2. Leverantörerna ska främja att inköp, tillverkning, transport, spridning, användning och bortskaffande relaterat till deras produkter och tjänster genomförs på ett säkert och miljövänlig sätt.

3. Leverantörerna ska respektera regionala, nationella och internationella rättigheter till land, vatten och resurser. Tvångsvräkningar som genomförs i strid med gällande rätt är inte tillåtna.

4. Om leverantörens verksamhet inkluderar:

a) kvicksilver och kvicksilverföreningar, produkt med tillsatt kvicksilver eller kvicksilverhaltigt avfall ska leverantören följa Minamatakonventionen om kvicksilver;

b) kemikalier och kemiskt avfall och lagerhållning ska leverantören följa Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar;

c) transport av farligt eller annat avfall som faller inom ramen för Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall ska leverantörerna följa artikel 4 punkt 2, 5 och 8 i denna konvention.

Affärsetik

1. Affärsverksamheten ska bedrivas med integritet. Pengar, tjänster, gåvor, underhållning eller andra förmåner som syftar till att otillbörligen påverka sättet på vilket en anställd hos Heidelberg Materials eller en tredje part agerar i sitt arbete får inte erbjudas eller ges till anställda hos Heidelberg Materials eller tredje part. På motsvarande sätt får inte Heidelberg Materials erbjuda en leverantör pengar, tjänster, gåvor, underhållning eller andra förmåner som syftar till att otillbörligen påverka sättet på vilket leverantören agerar i sitt arbete.

2. För det fall att leverantören engagerar privata eller offentligt anknutna leverantörer av säkerhetstjänster ska leverantören utöva kontroll och ge tillräckliga instruktioner så att all form av olagligt våld och repression undviks.

3. Leverantörerna förväntas upprätthålla ett opartiskt förhållande till kunder, leverantörer och affärspartners och säkerställa att intressekonflikter hanteras på ett lämpligt sätt i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och principer. Leverantörerna ska informera Heidelberg Materials om samtliga intressekonflikter som uppstår i relation till eller involverar Heidelberg Materials och/eller någon av dess anställda.

4. Alla finansiella transaktioner ska ske i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och leverantörerna ska inte under några omständigheter vara delaktiga i aktiviteter som innefattar penningtvätt och/eller finansiering av terrorism.

5. Leverantörerna ska säkerställa att de inte agerar på ett sätt som strider mot tillämplig sanktions- eller exportkontrollagstiftning, inkluderande men inte begränsat till sådan lagstiftning som antagits av FN, USA, Storbritannien, EU eller någon av EUs medlemsstater.

6. Leverantörerna ska respektera de lagar, förordningar och principer som verkar för en sund och fri konkurrens och som förbjuder konkurrenshämmande aktiviteter, överenskommelser och arrangemang.

7. Leverantörerna ska respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter och ska säkerställa att de inte medverkar till några kränkningar av dessa rättigheter. Trakasserier eller diskriminering gentemot anställda, som definierat i ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet, får inte förekomma i samband med någon anställningsrelaterad behandling (inkl. rekrytering, befordran och uppsägning). Det omfattar, men är inte begränsat till kön, etniskt ursprung, hudfärg, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning, socialt ursprung, handikapp eller ålder. Vidare ska våra leverantörer säkerställa att det inte sker någon form av diskriminering i relation till anställningsförfaranden eller yrkesutövning vilket stadgas i Konvention 111, ILO.

8. Leverantörerna förväntas ha lämpliga interna rapporteringskanaler på plats för att säkerställa att compliance-risker och eventuella oegentligheter upptäcks och hanteras så tidigt som möjligt.

Samarbete och uppsägning

Att se till att dessa regler följs är en långsiktig utvecklingsprocess. Heidelberg Materials har rättsliga skyldigheter att löpande genomföra olika riskbedömningar. Om risker identifieras hos en leverantör accepterar leverantören att Heidelberg Materials eller individer som utpekats av Heidelberg Materials som behöriga har rätt att etablera åtgärdsplaner som inkluderar specifika åtgärder, till exempel, men inte begränsat till, självutvärderingar, utbildningar, och inspektioner och revisioner av leverantören för att säkerställa att principerna i denna kod efterlevs och för att minimera de identifierade riskerna.

Heidelberg Materials strävar efter ett nära och effektivt samarbete med sina leverantörer. Dock förbehåller sig Heidelberg Materials rätten att säga upp det avtal som ingåtts med leverantören utan föregående underrättelse och med omedelbar verkan om leverantören inte uppfyller kraven i denna uppförandekod för leverantörer.

Leverantörer har möjlighet att lämna in synpunkter på bristande efterlevnad, antingen avseende tillämpliga lagar eller interna regler och rutiner upprättande inom Heidelberg Materials, via vårt visselblåsarsystem “SpeakUp” (https://www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement/).