Råmaterial och avfall

Användningen av råmaterial och minskning av spill är viktigt för att minska miljöpåverkan.

Arbetet med detta startar redan vid projekteringen där vi tillsammans med våra samarbetspartner inom konstruktion ständigt jobbar med att optimera konstruktionerna.

Minska ståldimensioner, minimera armeringsmängderna och optimera betongkvalitén (för att minska cementåtgången) för de enskilda elementens användning gör att råvaruanvändningen minskar och bidrar samtidigt till vår konkurrenskraft.

Betongelementproduktionen har sedan 2014 gått över till bergkross istället för naturgrus för en hållbar råvaruanvändning.

Inom koncernen Heidelberg Materials deltar vi i gränsöverskridande utvecklingsprojekt där ballastleverantör och betongtillverkare samverkar för att hitta den optimala ballasten för betongproduktion som därmed ska minska cementåtgången.

Avfall från produktionsplatser utgörs bland annat av betongavfall, metallskrot och trä. Större delen av det avfall som genereras i verksamheten återanvänds eller återvinns i det regionala systemet för avfallsåtervinning.

Betongspill är ofrånkomligt vid produktion av håldäck och vi har ett mål att ständigt minska spillet. Spillet har minskat med 50 % mellan åren 2016-2018. Det spill som ändå genereras krossas på plats vid betongfabriken och återanvänds till vägbyggnad m m.

Vi utför tester med återvunnen betongkross i ballasten i med mål att permanenta detta.

Här kan du se våra EPD:er.